عروس خانوادهٔ موعود ، احمد حیدری

سرودۀ : شاعر ولائی و با ذوق

  آقای احمد حیدری

  از مشهد مقدس

 🌸عروس خانوادۀ موعود🌸

سحر از آینه اش بی خبر نخواهد بود

به کوی او ، رهِ شب را گذر نخواهد بود

 

چه نسبتی است میان ستاره و خورشید

به یُمن آن دگر از شب اثر نخواهد بود

 

رسالتی که محول شده به این بانو

نصیب دختر شاهی دگر نخواهد بود

 

به خانوادۀ موعود ، عروس آمده است

صداق آن جز صبح ظفر نخواهد بود

 

عروس فاطمه بودن! چه نیک مرتبه ای!

سفید بختی از این بیشتر نخواهد بود

 

به مهر مادری اش قصر نور ساخته است

که مالکش به جز آن گل پسر نخواهد بود

 

پسر ز طالع مادر طلوع خواهد کرد

بجا ز پرتوش آثار شر نخواهد بود

 

دعا کنید بیاید کسی که از قدمش

تبرکات جهان ، مختصر نخواهد بود

 

 

           🌸🌸خانۀ شش گوشه🌸🌸

 

شاهزاده بود و پیشش منصبش از یاد رفت

عطر نرگس در میان مهملی از باد رفت

 

عقد او در آسمانها بسته شد، با این امید

از میان قصر قیصر با خیالی شاد رفت

 

حلقه ی وصل تمام انبیا این وصلت است

فخر ابنا نور شد ، اینگونه تا اجداد رفت

 

مثل خورشیدی که از مغرب به مشرق میرود

در صعودی نور او از روم تا بغداد رفت

 

مادر موعود بود آنکه به بازار جهان

در لباسی از کنیز آمد ولی آزاد رفت

 

فرش پیش پای او بال ملائک گشته بود

با قدومش لشکر شیطان به صد فریاد رفت

 

هجرتی تا عرش کرد و،عشق هم ره توشه شد

از وطن دور است،اما خانه اش شش گوشه شد