خدا از باغ نرگس ها چه یاسی ارمغان آورد ، احمد علوی

🔹سروده ی شاعر ولائی و نامدار :

   جناب آقای احمد علوی

 

"خدا از باغ نرگس ها چه یاسی ارمغان آورد"

 

تو را وقتی به اقیانوس های بی کران آورد

برایت همسری از عرش از هفت آسمان آورد

 

خدا تقدیر زیبای تو را با نور معنا کرد

برای خواستگاری حضرت زهرا نشان آورد

 

شبیه شهربانو آمدی با عشق با لبخند

خدا از باغ نرگس ها چه یاسی ارمغان آورد

 

نگین حلقه ی عقد تو را با ذکر یامهدی

جناب جبرئیل آنروز از سمت جنان آورد

 

تو را تا یازده پله به سمت آسمان بردند

برایت حضرت عیسی ابن مریم نردبان آورد

 

چه عطری از وجود پاک تو در سامرا پیچید

که دستان نسیم آن را به سمت جمکران آورد

 

به فرزند تو جن و انس می بالند و می گویند

که مولودی از این نیکوتر آیا می توان آورد

 

شفاعت کار مادرهاست پس جز نامت ای مادر

نباید هیچ نام دیگری را بر زبان آورد