مادر طاووس جنّت ، سیّد علی احمدی

سرودۀ : شاعر اهل البیت علیهم السلام 

                                                          آقای سیّد علی احمدی 

                                                           از خمینی شهر 

             مادر طاووس جنّت 

اگر از روم می خواهند  مام  عدل  گستر  را 

بلرزانند    از  اول  ،  غرور    قصر   قیصر    را 

 

ندارد لحظه ای حتی عموزاده حَسَب اینجا 

کجا دیده  کسی  پرواز  غازی  با  کبوتر  را؟ 

 

بگو با قیصر این دختر به خوابش بخت بیدار  است 

که او در آسمان  سامرا  دیده است  اختر  را 

 

محبت هم اگر تصویر پیدا کرد نرجس  شد 

که بگذارد به زیر پای محبوبش، فقط سر را 

 

چه حکمت داشت این که خادم نرجس حکیمه شد  

کسی که حسرت خدمت بـه دل انـداخت هاجر  را 

 

ادب کرد و خودش را برده کرد و شاه  بانو  شد 

که جاری کرد در خود با تواضع  ،  نور  کوثر  را 

 

اگر او مادر طاووس جنت هست ، جا  دارد 

نثار   بال  او   کرده  اگر   جبریل  شهپر    را