السلام ای فخر و عز رومیان ، رمضانی ذوالفنون

سلام ای فخر و عز رومیان

السلام ای مادر صاحب زمان

 

السلام ای معدن حجب وحیا

السلام ای مام ختم الاوصیا

 

ای عروس خاتم پیغمبران

برسرت لطف الهی سایه بان

 

قدر تو داند امام عسکری

میشناسد قدرگوهر گوهری

 

درمیان قوم خود بودی عزیز

گشتی اما بیت زهرا را کنیز

 

مرحبا بر بخت وبر اقبال تو

هستی زهرا همه شد مال تو

 

مهدی ات دار و ندار فاطمه

در دوعالم افتخار فاطمه

 

این فضیلت بس تورا در برتری

قائم آل نبی را مادری

 

صد چو مریم مبتلای بند تو

صد چو عیسی در پی فرزندتو

 

ذات یزدان ارزیاب مهدی ات

پور مریم در رکاب مهدی ات

 

مهدی ات بر روزگاران حکمران

حکمرانیش از کران تا بیکران

 

عالمی روشن ز نور مهدی ات

کی رسد بانو ظهور مهدی ات

 

کاش آید آن شه والا مقام 

گیرد از هرجبت وطاغوت انتقام

 

چون که او میگسترد دراین جهان

سایهٔ عدل و عدالت هر زمان

 

میکنم من جان فدای مهدی ات

سربلندم از دعای مهدی ات

 

نیست وصفت درتوان ذوالفنون

عاجز از مدحت بیان ذوالفنون

 

واژه ها نارس زبان الکن بود

وصف تو نه کار همچون من بود

 

الحقیر محمدرضا رمضانی ذوالفنون

۱۴۰۱/۱۰/۷