نام حضرت نرجس علیهاالسلام در انجیل

در نسخۀ خطی انجیل که به زبان یونانی و مربوط به قرن پنجم میلادی است و نسخۀ آن در یکی از موزه‌های واشنگتن نگه داری می‌شود و تصویر آن در تهران در مؤسسۀ بشارت قابل دسترسی است، نام حضرت نرجس علیهاالسلام در انجیل مرقس، فصل سوم، فراز
هفدهم قرار دارد و در یک فراز پیش از آن (فراز شانزدهم) نام
حضرت شمعون وصی حضرت عیسی علیه السلام و جد مادری نرجس خاتون علیهاالسلام به چشم می‌خورد. در ترجمه‌های مختلف عهد جدید، گلواژۀ « نرجس » در همان فراز از انجیل مرقس موجود است، جز این که در مقام ترجمه طوری تعبیر شده که ارتباط آن با حضرت نرجس خاتون علیهاالسلام کم رنگ شده است.