نام پدر

نام پدر بزرگوارش را « یَشوعا » ذکر کرده اند. [۲]
درمورد پدرِ یشوعا به این نتیجه رسیدیم که او فرزند «تئوفیل » پسر میخائیل دوم بود، که در سال ۸۲۹ میلادی بر تخت نشست و در سال ۸۴۲ میلادی درگذشت و تخت و تاج سلطنت را به پسرش میخائیل سوم به ارث گذاشت. [۳]
نگارنده در کتاب « مدفونین سامرا » جنگ‌هایی که در عهد میخائیل سوم در میان مسلمانان و رومیان اتفاق افتاده و حضرت نرجس خاتون علیهاالسلام در آن جنگ‌ها به اسارت رفته، با تاریخ دقیق و تعداد اسیرانی که مبادله شده اند به تفصیل آورده است. [۴]
----------
[۲]: . غیبت شیخ طوسی، ص ۲۱۰.
[۳]: . المختصر فی تاریخ البشر، ج۲، ص ۳۵.

[۴]: . مدفونین سامرا، ص ۱۲۲-۱۱۵.